• Đăng ký đề tài NCKH cấp Sinh viên Chính quy năm 2016

  09-09-2016
  Đăng ký đề tài NCKH cấp Sinh viên Chính quy năm 2016

  Nhằm hướng  đến sinh viên quan tâm đến việc thiết kế các sản phẩm ứng dụng. Đề tài năm 2016 sẽ ưu tiên các thuyết minh đề tài nghiên cứu có sản phẩm cụ thể. Sản phẩm sẽ phải trình bày vào ngày hội kỹ thuật của Khoa.

  Đề tài đăng ký phải có nhóm: từ 3 – 6 sinh viên/ 1 nhóm (Mỗi Thầy/ Cô chỉ đăng ký và hướng dẫn 1 nhóm).

  Biểu mẫu đăng ký (3 bản) bao gồm mẫu thuyết minh và mẫu dự toán:http://www.khcn.hcmut.edu.vn/en/de-tai/2014-11-05-07-08-52/69-de-tai/bieu-mau/139-bi-u-m-u-d-tai-c-p-sinh-vien&layout=bieumau&Itemid=296

  Tổng kinh phí đề tài NCKH cấp Sinh viên Chính quy năm 2016 được duyệt là: 58.000.000 đồng.

  Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký từ nay đến hết ngày: 18/7/2016 và gửi về VPK (C. Thương)


  Giảng viên thông báo
  Hoạt động bộ môn
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,
  ankara escort,ankara escort,travesti porno,escort ankara,ankara escort,ankara escort bayan,escort ankara,istanbul travesti,mecidiyeköy escort,kadıköy escort,